Khóa học theo giáo án, lộ trình của Alamode

1.Khóa học cơ bản

Học cắt may cơ bản, căn bản

2. Khóa học nâng cao- ala1pro

Khóa học cắt may nâng cao

Khóa học theo yêu cầu, sở thích của học viên

  1. Khóa học theo yêu cầu cơ bản
Khóa học cắt may cơ bản, căn bản

2. Khóa học theo yêu cầu nâng cao

Khóa học cắt may theo yêu cầu, sở thích